Δευτέρα 12 Μαΐου 2014

Αρχιεπίσκοπος: ''Να αγωνιστούμε για τη σταθερότητα και τη συνοχή της κοινωνίας''

hmerida-5 
του Αιμίλιου Πολυγένη
Όλοι οφείλουμε να αγωνιστούμε για τη σταθερότητα, την ομαλότητα και τη συνοχή της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος κατά τον χαιρετισμό του στην ημερίδα της Ιεράς Συνόδου με θέμα το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος άσκησε, παράλληλα, αυστηρή κριτική για την πορεία της Ευρώπης και τη διαχείριση της κρίσης, μόνο με οικονομικούς όρους χωρίς να αντιμετωπιστούν οι... βαθύτερες πνευματικές αιτίες που την προκάλεσαν.
Στην Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος που πραγματοποιήθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης μέ θέμα: «Ἀλληλεγγύη – τό κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ κοινωνική διάσταση τῶν πολιτικῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης» ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε πως "ζούμε σε εποχή σύγχυσης και οι καιροί επιβάλλουν να συμπληρώνει ο ένας τον άλλο".
"Οι σχέ­σεις δο­κι­μά­ζον­ται ἀπό τήν ἰδι­ο­τέ­λεια καί τήν ἀνάγκη κυ­ρι­αρ­χίας καί ἐπι­κρά­τη­σης, όλα τα αντίθετα της αλληλεγγύης. Η διαχείριση της κρίσης έγινε με όρους οικονομικούς όμως παραβλέψαμε ότι η κρίση είχε βαθύτερα πνευματικά αίτια".
Και πρόσθεσε: "Ὅταν ἐξ­υπη­ρε­τοῦν­ται συμ­φέ­ροντα, εἴτε αὐτά ἀφο­ροῦν σέ μεμονωμένα ἄτομα εἴτε σέ ὀλί­γους ἤ σέ ἡμε­τέ­ρους ἤ σέ ἑται­ρεῖες ἤ στά ἰσχυ­ρό­τερα ἀπό τά κράτη μέλη, δη­μι­ουρ­γοῦν­ται αὐ­το­μά­τως νο­ση­ρές κοι­νω­νι­κές συν­θῆ­κες. Ὅταν τά οἰ­κο­νο­μικά με­γέθη ἀπο­βαί­νουν εἰς βά­ρος τοῦ ἀν­θρώ­που ἀντί νά συν­τε­λοῦν στήν ὑπη­ρε­σία του, ἐγ­κυ­μο­νοῦν­ται κρί­σεις καί πα­θο­γέ­νειες" είπε ο Αρχιεπίσκοπος.
"Ὅσα δά­νεια καί νά ἀπο­πλη­ρώ­σουμε, ὅσα μνη­μό­νια καί νά ἐγ­κρί­νουμε, ὅσα ἀκόμη καί νά ἀπορ­ρί­ψουμε, δέν θά μπο­ρέ­σουμε νά ἐξα­λεί­ψουμε τίς γε­νε­σι­ουρ­γούς αἰ­τίες, χω­ρίς τό πε­ρίσ­σευμα τῆς καρ­διᾶς, χω­ρίς ἀλ­λη­λεγ­γύη καί στή­ριξη πρός τόν συ­νάν­θρωπό μας, δέν θά τά κα­τα­φέ­ρουμε" συμπλήρωσε.
Πρέπει να αποκατασταθεί η ιερότητα του ανθρώπινου προσώπου ὁ κό­σμος θά ἐξα­κο­λου­θεῖ νά με­τα­τρέ­πε­ται σέ οἶκο ἐμ­πο­ρίου, τόνισε. "Η εἰ­ρή­νη, αὐτό τό με­γά­λο δῶρο τοῦ Θεοῦ, ὅσο καί ἡ ὁμα­λό­τη­τα, ἡ στα­θε­ρό­τη­τα καί ἡ συ­νο­χή της, σή­με­ρα δο­κι­μά­ζον­ται καί κλο­νί­ζον­ται καί ἔχουμε ὅλοι μας χρέος νά ἀγωνιστοῦμε γιά ὅλα τά ἀνωτέρω" υπογράμμισε.
Ο Αρχιεπίσκοπος επισήμανε πως ἡ ἀλ­λη­λεγ­γύη με­ταξύ τῶν κρα­τῶν με­λῶν ἔχει πλέον παραδώ­σει τή θέση της στό συμ­φέ­ρον. "Ἀπο­μέ­νει νά ἀνα­ρω­τη­θοῦμε τί εἶ­ναι στήν πρα­γμα­τι­κό­τητα μιά Εὐ­ρώπη χω­ρίς ἀμοι­βαι­ό­τητα, συμ­πα­ρά­σταση καί σε­βα­σμό με­ταξύ τῶν χω­ρῶν πού τήν ἀπαρ­τί­ζουν. Ἡ πορεία μιᾶς οἰκογένειας περιλαμβάνει χα­ρές, λύ­πες καί δυ­σκο­λίες. Χρει­ά­ζε­ται ὅμως τά μέλη της νά τίς μοι­ρά­ζον­ται καί νά τίς ἀν­τι­με­τω­πί­ζουν ἀπό κοι­νοῦ".
Ο Μακαριώτατος τόνισε πως έχουμε εὐ­θύνη ἔναντι της ἱστο­ρίας νά ἀνα­ζη­τή­σουμε λύ­σεις πού δέν θά ὁδη­γοῦν λα­ούς σέ ἀπό­γνωση. Σε­βό­μα­στε καί ἐκτι­μοῦμε τίς προ­σπά­θειες τῶν πο­λι­τι­κῶν ἡγε­σιῶν καί ἀνα­γνω­ρί­ζουμε πόσο δύ­σκολο εἶ­ναι τό ἔργο πού ἔχουν νά ἐπι­τε­λέ­σουν, αλλά δέν πρέ­πει νά ὑπο­τι­μοῦν­ται οἱ χρι­στι­α­νι­κές ρί­ζες τῆς Εὐ­ρώ­πης: «Οὐ σύ τήν ῥί­ζαν βα­στά­ζεις, ἀλλ᾿ ἡ ῥίζα σέ», κατά τήν ἀπο­στο­λική δι­α­τύ­πωση (Ρωμ. 11, 20). Ὁ Χρι­στι­α­νι­σμός ἦταν καί πα­ρα­μέ­νει θε­με­λι­α­κός καί συ­νε­κτι­κός πα­ρά­γον­τας τῆς εὐ­ρω­πα­ϊ­κῆς ὁλο­κλή­ρω­σης. Ἡ ἰσχύς αὐ­τῆς τῆς κλη­ρο­νο­μιᾶς ἐξα­κο­λου­θεῖ νά ἐμ­πνέει καί νά ζω­ο­γο­νεῖ.
Ἡ Ἐκ­κλη­σία πάντα προ­σέ­φερε καί ἐξα­κο­λου­θεῖ νά προ­σφέ­ρει ὅσο ὑπάρ­χει ἀνάγκη, χω­ρίς βε­βαίως αὐτό νά ση­μαί­νει ὅτι λει­τουρ­γεῖ ὡς φι­λαν­θρω­πι­κός ὀρ­γα­νι­σμός ὑπό τή στενή ἔν­νοια. Ἡ κοι­νω­νική μέ­ρι­μνα συ­νι­στᾶ γιά τήν Ἐκ­κλη­σία βί­ωμα, ἐμ­πει­ρία σπου­δῆς καί μα­θη­τείας στήν ἐν Χρι­στῷ ζωή. Δέν νο­εῖ­ται Ἐκ­κλη­σία χω­ρίς κοι­νω­νικό ἔργο.
"Ἡ κοι­νω­νική δι­α­κο­νία της πρα­γμα­το­ποι­εῖ­ται στή βάση τῆς ἀλ­λη­λεγ­γύης, σέ κάθε Ἱερά Μη­τρό­πολη ἀνά τήν ἑλ­λη­νική ἐπι­κρά­τεια, μέ τή δράση τοῦ φι­λαν­θρω­πι­κοῦ ὀρ­γα­νι­σμοῦ τῆς Ἱε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀθη­νῶν «Ἀπο­στολή», μέ τή βο­ή­θεια ἁπλῶν ἀν­θρώ­πων καί χι­λι­ά­δων ἐθε­λον­τῶν, τή στή­ριξη ἀδελ­φῶν Ἐκ­κλη­σιῶν καί τή συγ­κι­νη­τική συ­νει­σφορά ἀδελ­φῶν μας ἀπό ἄλ­λες χῶ­ρες" είπε.
Ἡ Ἐκ­κλη­σία συ­νί­στα­ται ἀπό τό ἴδιο τό γε­γο­νός τῆς κοι­νω­νίας, εἶ­ναι δε­μένη μέ τόν λαό, ἀπο­τε­λεῖ σάρκα ἀπό τή σάρκα του καί δέν ὑπάρ­χει χω­ρίς αὐ­τόν, ανέφερε προσθέτοντας πως "κέν­τρο τῆς Εκκλησίας εἶ­ναι τό ἀν­θρώ­πινο πρό­σωπο κι ὅποιος τό πε­ρι­φρο­νεῖ, τό ὑπο­τιμᾶ ἤ τό εὐ­τε­λί­ζει, βρί­σκε­ται ἔξω ἀπό τή δι­δα­σκα­λία τοῦ Χρι­στοῦ. Ὅποιος ἔχει τή δύ­ναμη νά ὑπη­ρε­τή­σει τούς ἀν­θρώ­πους καί δέν τό πράτ­τει, κρα­τών­τας τά ὑλικά καί πνευ­μα­τικά του τά­λαντα γιά τόν ἑαυτό του, ὑπο­πί­πτει σέ αἵ­ρεση".
Εἶ­ναι και­ρός, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος, νά ἐπα­νεύ­ρουμε αὐτά τά οὐ­σι­ώδη ἀξι­ακά κρι­τή­ρια καί νά τά ὑπη­ρε­τή­σουμε, προ­σφέ­ρον­τας ἀπό κοι­νοῦ συγ­χρό­νως καί τόν ὑλικό καί τόν πνευ­μα­τικό ὀβολό μας.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Ιερώνυμος ευχήθηκε "νά δι­α­τη­ρή­σουμε ζων­τανή τή φλόγα γιά ἕνα κα­λύ­τερο αὔ­ριο. Νά στη­ριχθοῦμε στίς δυ­νά­μεις μας καί ὅλοι μαζί ἑνω­μέ­νοι, Ἕλ­λη­νες καί Εὐ­ρω­παῖοι συμ­πο­λί­τες μας, νά πα­ρα­μεί­νουμε στέ­ρεοι στόν ὁρα­μα­τι­σμό μας γιά μία πρα­γμα­τική πο­λι­τική ἕνωση, χω­ρίς ἀν­θρώ­πι­νες μι­κρό­τη­τες καί δι­α­φω­νίες".
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου