Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΗ και υπουργείο «κεραυνοβολούν» μικρούς και αγρότες


deh1358359492 Tελικά σε αυτήν τη χώρα τα βλέπουμε όλα!
Ακόμη και τις μεγάλες αυξήσεις στο κόστος διαβίωσης η κυβέρνηση έχει το θράσος να τις παρουσιάζει ως μειώσεις!
Και μάλιστα να επαίρεται πως προστατεύει τις «ευπαθείς ομάδες», ακριβώς εκείνες δηλαδή που επιβαρύ­νει ακόμη περισσότερο με τις αποφά­σεις και την πολιτική της.
Το αρμόδιο υπουργείο έδωσε στη δη­μοσιότητα (με τον δικό του τρόπο) τις αποφάσεις του για μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, επιχειρώντας να τις παρουσιάσει τουλάχιστον ως τις μι­κρότερες δυνατές, και μάλιστα δημοσι­οποίησε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι ποσοστιαίες μεταβολές είναι μονο­ψήφιες και πάντως πολύ χαμηλότερες από εκείνες που αρχικώς ζήτησε η ΔΕΗ και στη συνέχεια «ροκάνισε» η ΡΑΕ.
Τα στοιχεία
Η επικοινωνιακή τακτική είναι γνω­στή: Βάζουμε την «κακιά» ΔΕΗ να «φουσκώσει» τις αιτούμενες αυξή­σεις, στη συνέχεια έρχεται η αρμόδια Αρχή και γίνεται λίγο πιο καλή, γνωμο­δοτώντας για μικρότερες αυξήσεις, και στη συνέχεια έρχεται ο καλός μας υφυ­πουργός και ανακοινώνει πολύ μικρό­τερες αυξήσεις.
Τα πραγματικά στοιχεία, ωστόσο, δεν αφήνουν περιθώρια ούτε παρερμηνειών ούτε παραπλάνησης: Οι πε­ρισσότερο «καμένοι» από τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι όσοι έχουν πολύ χαμηλές καταναλώσεις (δηλ. οι φτωχότεροι), οι μικροεπαγγελματίες και οι αποκαλούμενες «ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού», δηλαδή οι ακόμη πιο φτωχοί της κοινωνίας, άνεργοι, άν­θρωποι που έχασαν τα πάντα μέσα σε μία τριετία. Επίσης, να συμπληρώσου­με στην ομάδα των… κεραυνοβολημέ­νων από τις αυξήσεις στο ρεύμα τους αγρότες, οι οποίοι θα δουν το κόστος παραγωγής να εκτινάσσεται σε δυσθε­ώρητα ύψη, με αποτέλεσμα να έρθουν νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα.
Το χειρότερο όμως είναι πως το κυ­βερνητικό επιτελείο έπαιξε ένα κακό θέατρο εις βάρος αυτών των ανθρώ­πων, ανακοινώνοντας πως τα τιμολό­για που απευθύνονται προς τις συ­γκεκριμένες κατηγορίες δεν θα αυξη­θούν και μάλιστα σε ορισμένες περι­πτώσεις θα μειωθούν…

Κι όμως, το «Π» είχε προειδοποιή­σει εγκαίρως (από τις ημέρες των ανακοινώσεων της ΔΕΗ και της ΡΑΕ) ότι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν ενταχθεί στο λεγόμενο ΚΟΤ (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο) θα δουν τις επιβαρύνσεις να τους πέφτουν… κατακούτελα!
Πριν από αρκετές εβδομάδες είχα­με προειδοποιήσει για κρυφές αυξή­σεις και για καλυμμένα… ηλεκτροσόκ από τις αλλαγές στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Κι έτσι έχουν τα πράγματα.
Μελετώντας πιο προσεκτικά τις νέ­ες τιμές και συγκρίνοντάς τις με τα τιμολόγια που ίσχυαν έως την τελευ­ταία ημέρα του 2012, προκύπτουν πολλά και άκρως αποκαλυπτικά συ­μπεράσματα.
Το πρώτο είναι αυτό που σημειώ­ναμε την προηγούμενη εβδομάδα, πως και πάλι με κυβέρνηση Νέας Δη­μοκρατίας… θριαμβεύει το περίφημο «0+0=14%». Μόνο που αυτήν τη φο­ρά το επιτελείο του υπουργείου ΠΕΚΑ επιχείρησε να εμφανίσει το αποτέ­λεσμα της πρόσθεσης ως αρνητικό. Ωστόσο η επιβάρυνση είναι πολύ με­γάλη, αν και οι τελικές τιμές παραμέ­νουν πολύ χαμηλότερες (μία διαφορά σχεδόν 50 ευρώ στις 1.000 κιλοβατώ­ρες) σε σύγκριση με τα απλά οικιακά τιμολόγια.

Εάν   συνυπολογισθούν   οι φόροι και οι υπόλοιπες επι­βαρύνσεις,   το   ΚΟΤ  που απευθύνεται  σε  οικογέ­νειες με πολύ μικρά εισο­δήματα, σε ανέργους και πολύτεκνους, αυξάνεται σχεδόν κατά 37,5%!Η επόμενη κατηγορία με τις μεγα­λύτερες αυξήσεις είναι οι κατοικίες με πολύ μικρές καταναλώσεις, που φτάνουν έως τις 800 κιλοβατώρες στο τετράμηνο, και θα πληρώνουν πλέον κατά 24,4% ακριβότερα το ρεύμα. Από 10% έως και 18% είναι οι συνο­λικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τα νέα τιμολόγια για τις μικρομε­σαίες επιχειρήσεις και τις βιομηχανι­κές μονάδες που είναι συνδεδεμένες στη μέση τάση, ενώ οι εξαθλιωμένοι οικονομικά δήμοι θα κληθούν να πλη­ρώνουν κατά 25% περισσότερα για τον φωτισμό των δρόμων και των δη­μόσιων χώρων.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως όχι μόνο δεν υπάρχει μείωση στις χρεώ­σεις, αλλά ούτε τα μονοψήφια ποσο­στά αυξήσεων είναι πραγματικότητα.

Κοινωνικό… ηλεκτροσόκ
Είναι χαρακτηριστικό το ότι στις κυ­βερνητικές ανακοινώσεις αντέδρα­σαν όλοι οι φορείς που εκπροσωπούν παραγωγικά στρώματα της κοινωνί­ας, καταδικάζοντας τις αποφάσεις και ζητώντας από την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο να πάρει πίσω τις αυξήσεις, σε μία περίοδο κατά την οποία εργαζόμενοι, μικροεπιχειρημα­τίες και επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν και να αμυνθούν στη θύ­ελλα των μνημονιακών μέτρων που ισοπεδώνει τα πάντα εδώ και τρία χρόνια.
Τα νέα τιμολόγια του ρεύματος οδηγούν μεγάλο μέρος του φτωχότε­ρου πληθυσμού σε ακόμη βαθύτερη εξαθλίωση, ενώ επιφέρουν ένα ακό­μη σοβαρό πλήγμα στη μεσαία τάξη, η οποία πλέον οδεύει ολοταχώς προς προλεταριοποίηση, καθώς στους υπέ­ρογκους φόρους και στη στεγνή από ρευστότητα αγορά, έρχονται τώρα,μαζί με τους αυξημένους φόρους από τον νέο νόμο, να προστεθούν και τα ακριβότερα τιμολόγια του ρεύματος.
Έτσι, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται μεγάλη αύξηση των απλήρωτων λογαριασμών προς τη ΔΕΗ, αλ­λά και οι αποκοπές σε σπίτια και επαγ­γελματικούς χώρους, με αποτέλεσμα πολλές χιλιάδες Έλληνες να οδηγού­νται σε μεσαιωνικές καταστάσεις!

Και τότε καμία επικοινωνιακή μα­νούβρα της κυβέρνησης, ούτε οι κά­λυκες από τη Συγγρού και τα γκαζάκια σε σπίτια επιφανών, θα μπορέσουν να «κουκουλώσουν» την οργή και την αγανάκτηση για την άνευ πραγματικού λόγου επιδρομή στο εισόδημα της μέ­σης οικογένειας και στο γενικό βιοτικό επίπεδο του λαού.
Το γελοίο της υπόθεσης είναι πως το αρμόδιο υπουργείο προσπάθησε να κρύψει τις πραγματικές διαστάσεις των αυξήσεων πίσω από τις λεγόμε­νες «Χρεώσεις CO2», δηλαδή το χαρά­τσι που καλούμαστε να πληρώσουμε όλοι μας, επειδή οι μονάδες ηλεκτρο­παραγωγής ρυπαίνουν το περιβάλλον. Και μάλιστα επικαλείται τις δεσμεύσεις της χώρας μας έναντι των αντίστοιχων διεθνών συμφωνιών και του κοινοτι­κού πλαισίου.
Βέβαια, κανείς από τους απλούς πο­λίτες αυτής της χώρας δεν ευθύνεται για το εάν η ΔΕΗ δεν έχει τα κατάλλη­λα φίλτρα στις λιγνιτικές μονάδες. Κι αντί να επωμίζονται το βάρος του κό­στους εκείνοι που πραγματικά ευθύνο­νται για τη ρύπανση, επιβάλλουν άλλο ένα φορομπηχτικό μέτρο, προσπαθώ­ντας να μας πείσουν ότι είναι για το κα­λό μας!
Το χειρότερο όλων είναι πως αυτές οι αυξήσεις είναι η αρχή! Έρχονται δύο ακόμη κύματα, ένα τον Μάιο κι άλλο ένα τον Ιούλιο. Κι όποιος αντέξει…

topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου