Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Η καθαρή προσευχή και τα στάδια του αγώνος μας


Γέροντας Αρσένιος Μπόκα Archives | Ορθοδοξία | orthodoxia.online

Γέροντος Αρσενίου Μπόκα

~ Δέν φθάνεις στήν αδιάκοπη προσευχή, ένώ άκόμη εί­σαι έμπαθής, άλλά φθάνεις νά βλέπης έπικίνδυνες φα­ντασίες, νά έχης παραισθήσεις, άκόμη καί όταν είσαι ξύπνιος.

Όταν άνακατεύεται ή προσευχή μέ τά πάθη, νικούν τά πάθη, μέ τίς κάθε είδους φαντασίες, έξαπα- τούνται καί φθάνουν μέχρι τήν τρέλα. Αύτός πού είναι ασθενής ψυχικά, ήμπορεΐ νά βοηθηθή, έάν έχη συνείδη- σι τής άσθενείας του.

Όσο τά πάθη δέν άποχωρούν, δέν υπάρχει άκατά- παυστη προσευχή, διότι ό σατανάς σέ συλλαμβάνει σέ δαιμονικές παγίδες. Γι’ αύτό πρέπει νά ζητήσης μέ επι­μονή καί ειλικρίνεια στήν προσευχή σου νά άρνηθής τήν φιλαυτία σου καί τήν άγάπη πρός τά σαρκικά ά­μαρτήματα, τών όποιων καρπός είναι, άνάμεσα στά άλ­λα, ή κατάκρισις, ό γογγυσμός, τά παράπονα.

Υπάρχουν δύο φάσεις άγωνισμάτων:

α. Ή άσκητική φάσις, πού είναι ή προσπάθεια έκ μέ- ρους τού ανθρώπου νά καθαρισθή άπό τά πάθη του. Μετά τή νίκη κατά τών παθών, άκολουθεΐ

β. ή δεύτερη φάσις, ή όποία χαρακτηρίζεται άπό τά χαρίσματα τού Αγίου Πνεύματος, τό όποιο ύψώνει τό νού στήν κατάστασι τής φωτεινής πίστεως.

Οί άγιοι έκαναν φοβερές άσκήσεις καί έφθασαν στήν κατάστασι τού Αδάμ, πρό τής πτώσεώς του, όπου τά ά­γρια ζώα μέ τήν παρουσία τους συμπερίφέροντο μέ ή_ μερότητα. Σάν σύγχρονο παράδειγμα έχουμε τόν «Αγιο Σεραφείμ τού Σάρωφ, πλησίον τού οποίου ήρχοντο τά άγρια ζώα καί έστέκοντο μέ πραότητα. Οί άγιοι άγα- πουν όλη τήν φύσι τού Θεού.

‘Απάρνησις τού κόσμου σημαίνει άπάρνησις τών πα­θών τού κόσμου, καί όχι τού κόσμου πού είναι δημιούρ­γημα τού Θεού. Μέσα στόν κόσμο ευρίσκονται άνθρω­ποι τού Θεού καί άνθρωποι τού σκότους.

Από το βιβλίο: «ΒΙΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ (1910-1989)»

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ

 

 https://simeiakairwn.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου