Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Οι άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία

andriun2
Συγγενείς και συναιχμαλώτους και επισήμους μεταξύ των Αποστόλων ονομάζει ο πνευματοκίνητος απόστολος Παύλος τον Ανδρόνικον και την Ιουνίαν, οι οποίοι έγιναν απόστολοι Χριστού πριν απ’ αυτόν και στην επιστολή προς Ρωμαίους γράφει: «Ασπάσασθε Ανδρόνικον και Ιουνίαν τους συγ­γενείς μου και συναιχμαλώτους μου, οίτινες εισίν επίσημοι εν τοις αποστόλοις, οι και προ εμού γεγόνασιν εν Χριστώ» (Ρωμ. 16,7).
Από την αρχή γεννήθηκε πρόβλημα, αν η αιτιατική «Ιουνίαν» δηλώνει άνδρα ή γυναίκα. Εκ των παλαιών ερμηνευτών ο Ωριγένης θεωρεί τον Ανδρόνι­κον και τον «Ιουνίαν» άνδρα ως «εξ Ιουδαίων Χριστιανούς». Οι αείμνηστοι καθηγηταί του Πανεπιστημίου, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Ν. Λούβαρης και Β. Ιωαννίδης, γράφουν ότι πρόκειται περί γυναικός. Εν τοιαύτη περιπτώσει, η Ιουνία, θα ήτο σύζυγος ή αδελφή του ’Ανδρονίκου.

Αμφότεροι προσήλθαν ενωρίτερα του Παύλου εις τον χριστιανισμό. Ίσως δε πρωτοστάτησαν εις την διάδοση του Ευαγγελίου στη Μ. Ασία και τη Ρώμη. Ο Παύλος θα τους γνώριζε κατά την εν Μ. Ασία δράση του και θα πληροφορήθηκε την εις Ρώμη μετάβασή τους. Κατά τον Ιππόλυτον (ΒΕΠΕΣ, τόμ. 6ος σ. 297 στίχ. 29), ο Ανδρόνικος κατέστη επίσκοπος Πανονίας, κατά δε τον ψευδο-Δωρόθεον Ισπανίας. Η Εκκλησία μας εορτάζει την εύρεση των λεψάνων τους στις 22 Φε­βρουάριου. Τα λείψανά τους ευρέθηκαν επί πατριάρχου Κωνσταντινουπό­λεως Θωμά το 607-610 μ.Χ. κείμενα εν γη. Μετά παρέλευση δε καιρού απεκαλύφθη δι’ οράματος εις Νικόλαον τον κληρικόν και καλλιγράφον, ότι από τα ευρεθέντα λείψανα μερικά ανήκουν στους Αποστόλους Ανδρόνικον και Ιουνίαν.
 
(Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Α. Βασιλόπουλου, Συνοπτικά Συναξάρια των Εβδομήκοντα Αγίων Αποστόλων, Αθήναι 1992, σ. 38-39)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου