Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

ΟΧΙ από Ασκητές πατέρες της Καψάλας...


Από το "ΡΕΣΑΛΤΟ"

Ἐμεῖς ὡς ἀγωνιῶντες ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἁγιορεῖτες μοναχοὶκαὶ ἱερεῖς, θέλοντας νὰ συνεισφέρουμε σὲ τοῦτες τὶς κρίσιμες στιγμές,τὸ δίλεπτο τῆς πτωχῆς χήρας τοῦ Εὐαγγελίου, καταχωροῦμε τὶςἀκόλουθες σκέψεις. 

Βρισκόμαστε ὄντως ἐνώπιον ἱστορικότατης στιγμῆς. Φτάσαμε στὸπλέον κομβικὸ σημείο γιὰ τὸ τόπο, τὸ ἔθνος, κυρίως ὅμως τὴ πνευματικήμας ὀντότητα.

 Ἡ ἐπίθεση σὲ ὅλα τὰ μέτωπα τοῦ... κοινωνικοῦ βίου εἶναι

γνωστή, πλέον ὅμως παίρνει διαστάσεις κυριολεκτικὰ κατακλυσμιαῖες,
τόσο σὲ ἀναισχυντία ὅσο καὶ ἀπροκάλυπτη τρομοκρατία.
Οἱ μισθοφορικές δυνάμεις τοῦ δουλοπρεποῦς γραικυλισμοῦ,
ἔχοντας χάσει καὶ τὸ τελευταίο ἴχνος σοβαροφάνειας, ὡς πειθήνια..
ὄργανα ποὺ εἶναι τῶν ΕΧΘΡΩΝ μας, βυσσοδομοῦν ἀσύστολα,
κατατρομοκρατῶντας τοὺς ἀσθενεστέρους καὶ ὁλιγοψύχους, θέλοντας
νὰ κερδίσουν τὴν πλέον πολύτιμη γι' αὐτοὺς νίκη: τὴν παράδοση τῆς
ΨΥΧΗΣ καὶ τῆς ἀξιοπρέπειάς μας γιὰ λίγα ίουδαϊκὰ ἀργύρια ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.
Ὅμως: «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνον ζήσεται ἄνθρωπος»
Τὸ διακύβευμα δὲν εἶναι ἡ δραχμὴ ἢ τὸ εὐρώ, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση
ἢ ἡ ἀνεξάρτητη πορεία τῆς χώρας, εἶναι κάτι τὸ βαθύτερο.
Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει ἀλλοιώσει περὶ
τὸ 80% τῆς νομοθεσίας τῆς χώρας, (ὅπως ἔχει συμβεῖ ἐξάλλου καὶ σ'
ὅλες τὶς χῶρες μέλη τῆς Ε.Ε.) , πρὸς ὄφελος τῆς έπάρατης Νέας Εποχῆς.
Ὅλα τὰ νομοθετήματα, κυρίως ὅμως αὐτὰ ποὺ πρόκειται νὰ ἔλθουν, ὡς
σκοπὸ ἔχουν ὄχι ἁπλά τὴν ἄλωση καὶ τὸ ξεπούλημα τῆς πατρίδας μας,
ἀλλὰ τὸν πλήρη ἀφανισμὸ τοῦ πλέον σημαντικοῦ χαρακτηριστικοῦ μας:
τῆς ἐλεύθερης, ἀλύγιστης ἐνώπιον τῶν τυράννων, ὀρθόδοξης
χριστιανικῆς ΨΥΧΗΣ.
Ἡ κρισιμότητα τῶν περιστάσεων καλεῖ νὰ μὴν ξεγελαστοῦμε ἀπὸ
δευτερεύοντα ζητήματα ὅπως: ποιὸς κυβερνᾶ, ποιές οἱ απόψεις τοῦ κ.λπ.
Ἡ παροῦσα ἱστορική στιγμὴ τοὺς ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΟΛΟΥΣ, δὲν τὴν
καθορίζουν, ἁπλὰ καλοῦνται νὰ ἐκκινήσουν τὸ ξεδίπλωμά της. Ἡ ψυχὴ
τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, αὐτὴ μόνη, καλεῖται νὰ ἀναπτερωθεῖ καὶ νὰ
ἀναλάβει τὰ ἡνία τοῦ ἀγῶνα, ἑνὸς ἀγῶνα ὄχι γιὰ συντάξεις καὶ μισθούς,
ἀλλὰ γιὰ ἀναγέννηση καὶ λυτρωτικὴ ἀφύπνιση ἀπ' τὸν θανατηφόρο
λήθαργο τῆς ὄντως σκοτεινῆς Δύσης, τῆς ἀντίχριστης Δύσης.
Τὸ δημοψήφισμα ὀφείλει νὰ εἶναι ἡ ἀπαρχὴ ἑνὸς εὐγενικότερου καὶ
ὑψηλότερου ἀγῶνα, ποὺ θὰ μπορέσει ἐπιτέλους νὰ γεννήσει νέους
Μάρκους Εὐγενικούς, νέους ἥρωες τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδας καὶ θὰ
καταφέρει θανατηφόρο πλῆγμα στοὺς προσκυνημένους Βέκκους τοῦ
ἀντίχριστου νεοεποχίτικου Οἰκουμενισμοῦ. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς
ἔχοντας ἀπόλυτη πίστη στὸ σωτῆρα Χριστὸ γνωρίζει ὅτι :
 
Εἰ ὁ Θεὸς μεθ΄ ἡμῶν οὐδεὶς καθ' ἡμῶν !
Πρεσβύτερος Γεώργιος Ἀγγελακάκης
Γέρων Ἀλύπιος Καψαλιώτης
Μοναχὸς Ἐπιφάνιος Καψαλιώτης
Μοναχὸς Ἀββακοὺμ Καψαλιώτης
Ἅγιον Ὄρος 17/6/2015 εκ. Ημ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου