Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Η ομοφυλοφιλία από επιστημονικής επόψεως

Ἐξ’ ἀφορμῆς τοῦ ζητήματος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καί πέρα ἀπὸ τὴν θεόπνευστη ἑρμηνεία τῆς
Ἐκκλησίας μας, θά ἐπιθυμοῦσα νὰ ἐπισημάνω τὴν ἐπιστημονικὴ παράθεση ΚΑΤΑ τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἀπὸ πλευρᾶς ἐξελικτικῆς θεωρίας, ψυχολογίας, καὶ βιολογίας. Ἐπιθυμῶ δὲ νὰ παράσχω στὸ κοινὸ σας τὴν ἑρμηνεία αὐτὴ ὡς ἐπιστήμων ποὺ ἀσχολοῦμαι μὲ τὰ ζητήματα αὐτὰ, ὄχι ἐξ’ ἐπόψεως ἐγκυκλοπαιδικῆς, ἀλλά ἐξ’ ἐπόψεως ἀκαδημαϊκῆς καὶ βάσει στοιχείων ἐπιστημονικὰ ἀποδεδειγμένων.
Ἐπισημαίνω, συνεπῶς, τὰ παρακάτω:
  1. Ἐξελικτικὴ θεωρία: Ὁ Δαρβῖνος στὸ βιβλίο του περὶ ἐξελίξεως τῶν εἰδῶν ὑπογραμμίζει χαρακτηριστικὰ τὸν ὅρο ‘φυσικὴ ἐπιλογὴ’ ἀναφορικὰ μὲ τὴ διαιώνιση τῶν εἰδῶν –συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου. Τά εἴδη γιὰ μπορέσουν νὰ ἐπιλέξουν φυσικὰ πρέπει νὰ διαιωνισθοῦν. Διαιωνισμὸς τοῦ εἴδους σημαίνει σεξουαλικὴ ἐπιλογὴ ὥστε νὰ ἐπισυμβεῖ διαιώνιση τοῦ εἴδους στὶς ἐπόμενες γενεὲς. Σύμφωνα μὲ τὴν ἐξελικτικὴ βιολογία, ἡ ..σεξουαλικὴ πράξη δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μεταφορὰ τῶν γονιδίων καὶ δημιουργία ἀπογόνων, ἡ ζωή τῶν ὁποίων –γονιδίων-, σὲ κάποια ἀπὸ αὐτὰ, ὄχι ὅλα, μπορεῖ νὰ συνεχιστεῖ μέχρι καὶ 120 χρόνια. Ὁ σκοπὸς τῆς σεξουαλικῆς ἐπιλογῆς ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴ γονιμοποίηση, δηλ. ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ὑφίσταται τὸ σὲξ κατὰ τὴν ἐξελικτικὴ θεωρία καὶ βιολογία εἶναι ἡ ἀναπαραγωγὴ. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ὁμοφυλοφιλία, ἀναπαραγωγὴ δὲν ὑφίσταται καθόσον ἡ ἐπιτέλεση τοῦ σὲξ δὲν ἐξυπηρετεῖ τὸν ἐξελικτικὸ σκοπὸ του ποὺ εἶναι ἡ δημιουργία νέων ἀπογόνων καὶ ἡ συνέχιση τοῦ εἴδους.
  2. Ἐξελικτικὴ ψυχολογία: Κατά τὴν ἐξελικτικὴ ψυχολογία, ἡ ἀναπαραγωγὴ τοῦ εἴδους ἐξυπηρετεῖ καὶ τὴν ἀνάγκη τῆς ἔννοιας τῆς προσαρμοστικότητας ὥστε οἱ δεδομένοι ὀργανισμοὶ νὰ μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν σὲ ἀντίξοα περιβάλλοντα. Ὀργανισμοί ποὺ δὲν μποροῦν νὰ προσαρμοστοῦν σὲ ἀντίξοα περιβάλλοντα, δέν μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν καὶ ἐξαφανίζονται. Τό τελεταῖο μπορεῖ νὰ ἀφορᾶ καὶ ὀργανισμοὺς τοῦ ἰδίου εἴδους ποὺ ἔχουν ἤδη μάθει πῶς νὰ ἐπιβιώνουν. Τό νὰ μὴ μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει μέλος κάποιου εἴδους ποὺ ἔχει ἤδη μάθει νὰ ἐπιβιώνει, ἐξαναγκάζεται σὲ ἐπιλογὲς ποὺ κρίνονται ἐχθρικὲς καὶ καταστροφικὲς γιὰ τὴ συνέχειά του. Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐπιλογὲς εἶναι καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία. Ἄς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι προσαρμοστικότητα καὶ ἀναπαραγωγὴ εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες. Ὅταν ἡ πρώτη ἐπιτυγχάνεται, ἐπιτυγχάνεται καὶ ἡ δεύτερη· ὅταν ἡ πρώτη ἀποτυγχάνει, ἀποτυγχάνει καὶ ἡ δεύτερη, καί ὁ λόγος καὶ γιὰ τὰ δύο εἶναι ἡ ὕπαρξη τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς, ἡ ὁποία ἐπιτελεῖται μέσῳ τῆς σεξουαλικῆς ἐπιλογῆς, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας –τῆς σεξουαλικῆς ἐπιλογῆς- εἶναι ἡ ἐπιβίωση τοῦ εἴδους.
  3. Ἐξελικτικὴ βιολογία: Γνωρίζουμε ὅτι τὰ γονίδια ποὺ μεταφέρονται ἀπὸ τοὺς δύο γονεῖς στὸν γεννώμενο ἄνθρωπο εἶναι 50% ἀπὸ τὸν καθένα -50% ἀπὸ τὸν πατέρα, 50% ἀπὸ τὴν μητέρα. Τὸ φῦλο ποὺ εἶναι προδιαγεγραμμένο νὰ δημιουργηθεῖ σύμφωνα μὲ τὸ DNA τοῦ θηλυκοῦ ὀργανισμοῦ εἶναι ΠΑΝΤΟΤΕ τὸ θηλυκὸ, τοὐτὲστιν μετὰ ἀπὸ κάθε ἐπιτυχῆ σύλληψη, ἐμφανίζονται τὰ θηλυκὰ γεννητικὰ ὄργανα -ἡ ἐξελικτικὴ ἐξήγηση εἶναι πῶς ἐπειδὴ οἱ γυναῖκες μποροῦν ἐπίσημα νὰ συλλάβουν μόνο μία φορὰ τὸ μῆνα, καὶ πῶς μιὰ καὶ ἡ γενετικὴ καρποφορία τους εἶναι μέχρι τὰ 40-45, ἡ φύση ἐπιλέγει περισσότερες γυναῖκες νὰ γεννοῦνται παρὰ ἄνδρες. Ὅσον ἀφορᾶ στοὺς ἄνδρες, μποροῦν νὰ γονιμοποιοῦν κάθε 3 ἡμέρες μετὰ τὴν τελευταῖα σεξουαλικὴ ἐπαφὴ, ἐνῶ ἡ σπερματικὴ ἀντοχὴ τους μπορεῖ νὰ διατηρηθεὶ καὶ μετὰ τὰ 80. Ἀπό τὴν ἄλλη, τὸ ἀνθρώπινο γονιδίωμα ἀριθμώντας 25000 μὲ 28000 γονίδια διατηρεῖ τὸν ὀργανισμὸ σὲ ἐξέλιξη καὶ ὑγεία, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ὀρμονικῆς ἀντίστοιχής της. Οἱ ὀρμόνες συνιστοῦν τὰ διάφορα ὑγρὰ τοῦ ὀργανισμοῦ -στὸν ἐγκέφαλο ὀνομάζονται νευροδιαβιβαστὲς, κατά τὴ μεταφορὰ τους στὸ ὑπόλοιπο σῶμα χαρακτηρίζονται ὡς ὁρμόνες. Κάθε ὀργανισμὸς, θηλυκὸς ἤ ἀρσενικὸς συνίσταται ὅπως εἴπαμε ἀπὸ γονίδια, τά περιεχόμενα τῶν ὁποίων εἶναι πρωτεΐνες καὶ ἔνζυμα. Ἡ ἐπαφὴ τοῦ ὀργανισμοῦ μὲ τὸ περιβάλλον καὶ ἡ ἀδυναμία του νὰ προσαρμοστεῖ σὲ αὐτὸ μπορεῖ νὰ καταφέρει ἀλλαγὲς σὲ πρωτεΐνες καὶ ἔνζυμα, πού ὅσο ἐλάχιστες καὶ νὰ εἶναι μποροῦν νὰ προκαλέσουν ἐμφανέστατες ἀλλαγὲς στὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἀτόμου. Πολλές μποροῦν νὰ εἶναι αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς, μία ἀπὸ τὶς ὁποίες μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία, παρουσιάζοντας συνάμα διαφοροποίηση καὶ στὴ συμπεριφορὰ τῶν ὀρμονῶν. Ἄν οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς δὲν ἀντιμετωπιστοῦν, τὰ μεταλλαγμένα γονίδια μεταφέρονται μεταλλαγμένα σὲ νέους ὀργανισμοὺς μὲ ἀποτέλεσμα οἱ γεννώμενοι ἐξ’ αὐτῶν νὰ ἐμφανίζουν ἐγγενῆ προβλήματα, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποία εἶναι καὶ ἡ ῥοπὴ πρὸς γυναικωτὴ συμπεριφορὰ.
  4. Ἐξελικτική ψυχολογία: Ἀπό πλευρᾶς ἐξελικτικῆς ψυχολογίας, ὅ,τι χαρακτηρίζουμε ὡς ψυχολογικὸ σύνδρομο μπορεῖ νὰ ἔχει διττὸ χαρακτῆρα. Ἀφ’ ἑνὸς μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ συνθήκη ἐπιτυχίας ἐπιβίωσης ἑνὸς ὀργανισμοῦ, δηλ. κάποια στιγμὴ κατὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ εἴδους τὸ σύνδρομο αὐτὸ ἐπελέξη διότι μποροῦσε νὰ διασφαλίσει τὴν ἐπιτυχῆ ἀναδημιουργία τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ τὴ συνέχειά του στοὺς αἰῶνες. Παράδειγμα φέρω τὴν κατάθλιψη ἡ ὁποία παγκοσμιως εἶναι τὸ πιὸ συχνὸ φαινόμενο –πάνω ἀπὸ τὸ 95% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ τὴν βιώνει- συγκρίνοντάς την μάλιστα μὲ τὸ κοινὸ κρύωμα ποὺ λιγότεροι ἄνθρωποι πάσχουν ἀπὸ αὐτὸ. Τό φαινόμενο τῆς κατάθλιψης εὐαισθητοποιεῖ τὴν κοινωνία περισσότερο ὥστε νὰ βοηθήσει τὰ μέλη της, εἶτε μὲ ψυχολογικὴ ὑποστήριξη, εἶτε μὲ κοινωνικὴ ὑποστήριξη. Ὅσοι τὴν βιώνουν κατορθώνουν νὰ ἐπιβιώσουν διότι ἔχουν ἄλλους δίπλα τους ποὺ ἐνδιαφέρονται γι’ αὐτοὺς. Ἀπεναντίας, ψυχολογικὰ σύνδρομα ὅπως ἡ διπολικὴ διαταραχὴ, ἡ μανία, ἤ ἡ παράνοια ἀγγίζουν μόνο ἕνα μικρὸ ποσοστὸ τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, κι αὐτὸ διότι κατὰ τὴν ἐξελικτικὴ πορεία τους τὰ ἐν λόγῳ σύνδρομα δὲν ἐπιλέχθηκαν ποτὲ ἀπὸ τοὺς ὀργανισμοὺς γιὰ λογαριαμὸ διασφάλισης καὶ συνέχειας τῆς ζωῆς τοῦ εἴδους, καθόσον σὲ ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς περιπτώσεις αὐτὲς οἱ ὀργανισμοὶ αὐτοῦν ἀφαιροῦν τὴ ζωὴ τους μόνοι τους. Τώρα, τί σχέση ἔχει ἡ παραπάνω ἀναφορὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία; Σύμφωνα μὲ τὴν ἐξελικτικὴ ψυχολογία, ἡ ὁμοφυλοφιλία ἀγγίζοντας μόνο ἕνα μικρὸ ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ παγκοσμίως, καί θεωρηθεῖσα πῶς ἀντιβαίνει στὴν ἐπιβίωση τῶν ὀργανισμῶν (ἀνθρωπίνων καὶ μὴ), δὲν υἱοθετήθηκε κατὰ τὴν ἐξελικτικὴ πορεία τῶν ὀργανισμῶν αὐτῶν διότι δὲν ἐξυπηρετεῖ τὴν ἀνάγκη τῆς προσαρμοστικότητας καὶ τὴς ἐπιβίωσης τοῦ εἴδους. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ἐξυπηρετεῖ οὔτε τὴν φυσικὴ οὔτε τὴν σεξουαλικὴ ἐπιλογὴ, ἡ ἀρμονικὴ συνύπραξη τῶν ὁποίων διασφαλίζεται μόνο μέσῳ τοῦ σὲξ καὶ τῆς μεταφορᾶς/ἐπιβίωσης γονιδίων στὶς ἐπόμενες γενεὲς.
Πολλά μποροῦν νὰ εἰπωθοῦν ἀπὸ ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς, ὅμως τὰ παραπάνω ἀποτελοῦν μία ἐνδεικτικὴ ἔκφραση πῶς ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν συνιστᾶ οὔτε σεξουαλικὴ ἐπιλογὴ, οὔτε φυσικὴ ἐπιλογὴ, οὔτε γεγονὸς προσαρμοστικότητας, οὔτε, φυσικὰ, ἐξελικτικὴ ἀπόδειξη διασφάλισης καὶ συνέχειας τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους!

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴ φιλοξενία
Δρ Γεώργιος Βαρβατσούλιας (Διδάκτωρ Ψυχολογίας τῆς Θρησκείας)
Θεολόγος, Ψυχολόγος, Ἐξελικτικός Ψυχολόγος, Γνωσιακός Ψυχοθεραπευτής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου