Κυριακή 4 Ιουλίου 2021

Ποιοι είναι οι καρποί της ευχής του Ιησού;


Π. Κλεόπας Ηλιέ: "Ο Γέροντας της υπομονής" - Ορθοδοξία News Agency

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα.

Ό πρώτος καρπός της ευχής του Ιησού είναι ή αποβολή των   νοερών παραστάσεων από τίς ματαιότητες του κόσμου, κατά τον άγιο Διάδοχο, ό όποιος λέγει: «Αυτά πού είχαν μπει παλαιότερα στην καρδιά του άνθρωπου εξαφανίζονται μαζί με όλες τίς ωραιότητες της ζωής».

Ό δεύτερος καρπός της ευχής είναι ή φοβερά θέα της ασω­τίας της ψυχής, ή οποία εκδηλωνόταν με τίς σωματικές αισθήσεις καί τους κακούς λογισμούς. Άπ’ αυτή την θέα αποκτά ό άνθρωπος ταπείνωση, πένθος, δάκρυα, όπως λέγει ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς.

Ό τρίτος καρπός της καρδιακής προσευχής είναι ότι, με την επιστροφή του νου στην καρδιά, τόσο ό νους όσο καί ή καρδιά του ανθρώπου, γίνονται σαν ένας καθαρός καθρέπτης στον όποιον ό ίδιος ό αγωνιστής γνωρίζει τίς πονηρές κινήσεις των σκέψεων , του καί καλεί τον Ιησού σε βοήθεια.

Ό τέταρτος καρπός είναι ή αγνότητα της φύσεως, καθότι το έργο της καθαρότητας της φύσεως είναι υπεράνω αυτής της φύσε­ως, ως δοσμένο από την Θεία Χάρι του Παναγίου Πνεύματος.

Ό πέμπτος καρπός της προσευχής είναι ότι, μπαίνοντας ο νους στην καρδιά για να μιλήσει εκεί με τον ενδιάθετο λόγο, κατακλύζεται από μεγάλη χαρά καί πνευματική ευφροσύνη, όπως δηλώνει γι’ αυτά ό Ιωσήφ Βρυέννιος.

Ό έκτος καρπός της ευχής είναι ότι με αυτή την προσευχή κατασκηνώνει ή Χάρις του Θεού μυστικά μέσα στην καρδιά.

Ό έβδομος καρπός είναι ότι με την αδιάλειπτη μνήμη , του Ονόματος του Ιησού, γεννάται στην ψυχή ή αγάπη προς τον Χριστό. (Βλέπε «Φυλακή των πέντε αισθήσεων» του αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου).

Άλλοι καρποί της προσευχής είναι: Ή συμμαζώξεις των λογισμών, ή ευλάβεια, ή προσοχή επί του εαυτού μας, ή ταπείνωσης, ό φόβος του Θεού, ή μνήμη του θανάτου, ή ειρήνη της καρδιάς καί των λογισμών, ή συγκέντρωσης της προσοχής στην καρδιά καί ή πνευματική θερμότητα.

Από το βιβλίο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου