Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Ἀγαπητοί τοῦ «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ» μέ ἀπογοητεύσατε!


ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ»
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ» !

Ἀγαπητοί μας,

Ἡ χθεσινή βέβηλη εἰσβολή μελῶν τῆς Ἀναρχικῆς Συλλογικότητός σας (φιλική σημείωση.: Ἀναρχική Συλλογικότητα εἶναι ἔννοιες ἀντιφατικές, γιατί ἡ συλλογικότητα προϋποθέτει ἀρχές καί ὀργάνωση) «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ» στόν Ἱερό Ναό μας, τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν, ἦταν ἀναμφισβήτητα μιά ἀποτρόπαια πράξη, πού δημιούργησε ταραχή στό προσευχόμενο πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἀλλά καί σέ ὅλους μας (Ἐκκλησ. Συμβούλιο, Φιλανθρωπικό Συμβούλιο, στό Προσωπικό καί στούς 5 Ἱερεῖς πού συλλειτουργούσαμε), ἀφοῦ ἔγινε κατά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, τή στιγμή, μάλιστα, πού ἐψάλλετο ὁ Τρισάγιος Ὕμνος!
Ὡστόσο, ἡ ἐφόρμηση αὐτή ἦταν ἀποκαλυπτική πολλῶν πραγμάτων καί ἰδιαιτέρως ἡ Προκήρυξή σας προσφέρεται γιά τήν διατύπωση πολλῶν ἐρωτημάτων καί τήν ἐξαγωγή πολλῶν συμπερασμάτων, γι’ αὐτό καί θά κάνω ἀρχή ἀπό ἐκείνη, καταγράφοντάς τα, χάριν συντομίας, τηλεγραφικῷ τῷ τρόπῳ:


1. Τό περιεχόμενο τῆς Προκηρύξεώς σας, ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους, μέχρι λεπτομερειῶν, ἀποκαλύπτει ὅτι ὅλες σας οἱ πληροφορίες προέρχονται ἀποκλειστικά καί μόνο ἀπό τό ψευδεπίγραφο δημοσίευμα τοῦ κ. Κώστα Ζαφειροπούλου στήν Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2018, μέ τίτλο «Πετᾶνε πρώην ἀστέγους στό δρόμο»(!), γι’αὐτό καί θεωρῶ τόν κ. Ζαφειρόπουλον ἠθικό αὐτουργό τῆς δικῆς σας ἀνιέρου ἐφόδου. Βεβαίως, ἡ ἠθική αὐτουργία ἄλλου δέν σᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τῆς εὐθύνης σας νά ἐρευνήσετε πρῶτα, νά γνωρίσετε τό ἔργο τοῦ Ναοῦ μας, ὅταν , μάλιστα, ἀπό τοῦ ἔτους 2016 σᾶς ἔχουμε ἀπευθύνει ἐπιστολή μέ τίτλο «Πρός τούς ἀγαπητούς Ἀναρχικούς καί Ἀντιεξουσιαστές» (τότε πού βομβαρδίσατε σάν ἀλλοεθνεῖς τήν Ἐκκλησία μας μέ φιάλες ὑγραερίου –τύπου Cambing– μέ κίνδυνο ὁλοσχεροῦς καταστροφῆς του, ἄν δέν εἴχαμε στά παράθυρα ἀλεξίσφαιρα τζάμια), σᾶς τήν ἐπιδώσαμε στά Γραφεῖα σας (τήν παρέλαβε μιά εὐγενική κυρία), δημοσιεύθηκε στόν Τύπο, στήν Τηλεόραση καί στό διαδίκτυο καί βρίσκεται μέχρι σήμερα στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ μας ἀνηρτημένη σέ ξεχωριστό ἀναλόγιο. Ἄραγε, τήν διαβάσατε ἔστω καί πρίν εἰσβάλλετε στόν Ναό μας; Ὄχι, βέβαια, γιατί ἐκεῖ θά διαβάζατε ὅτι σᾶς καλοῦμε νά συνεργασθῆτε μαζί μας, νά μετροῦμε μαζί τό Παγκάρι τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά γνωρίσουμε μαζί σας, μέ τίς πληροφορίες πού διαθέτετε, ποιά εἶναι ἐπί τέλους αὐτή ἡ ἀμύθητη περιουσία τοῦ Ναοῦ μας πού μᾶς τήν κρατοῦν κρυμμένη καί μᾶς ἀφήνουν νά ζητιανεύουμε καθημερινά στίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν ἀνθρώπων γιά νά ἀνταποκριθοῦμε στίς πολυποίκιλες καθημερινές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων!

2. Τό δημοσίευμα τοῦ κ. Ζαφειροπούλου, πού τό υἱοθετήσατε –χωρίς νά συνομιλήσετε μαζί μας– ὡς ἐκφράζον τήν πραγματικότητα καί αὐτό σᾶς βαρύνει, τό χαρακτηρίζω ψευδεπίγραφο γιατί, ἐνῶ στό ρεπορτάζ του ἀναφέρει ὅτι ὁ Ναός διαβεβαιώνει ὅτι «δέν θά πετάξη κανένα στό δρόμο», ἔθεσε ὡς τίτλο τό ἐντελῶς ἀντίθετο, προφανῶς γιά νά προκαλέση τήν εὐαισθησία τῆς κοινῆς γνώμης, ἡ ὁποία συγκινεῖται μέ ζητήματα ἀστέγων ἀλλά καί γιά νά ἐκθέση τήν Ἐκκλησία. Δέν εἶναι, ὅμως, μόνο ψευδεπίγραφο τό ρεπορτάζ ἀλλά καί προσπαθεῖ μέ ἀποσιώπηση τοῦ κέντρου βάρους τοῦ θέματος νά συσχετίση ἄσχετα πράγματα γιά νά δημιουργήση ὑπόνοιες τῶν ἀναγνωστῶν του, ἐκτός τῶν ἄλλων καί εἰς βάρος μου.
Τί σημαίνουν αὐτά; Τοῦ δημοσιεύματος, προηγήθηκε τηλεφωνική ἐπικοινωνία τοῦ κ. Ζαφειροπούλου μέ τόν Ναόν μας, μοῦ ἐδόθη ἡ τηλεφωνική γραμμή ὡς ὑπευθύνου τοῦ Ναοῦ, μέ ἐρώτησε γιά τό θέμα τοῦ Ξενῶνος τῆς ἐνορίας μας καί μοῦ ἐζήτησε νά μαγνητοφωνήση τήν συνομιλία μας. Εὐθύς ἀμέσως τοῦ εἶπα ὅτι Πρόεδρος τῆς Ἐνοριακῆς Φιλανθρωπίας εἶναι ὁ π. Γεώργιος Χάας ἀλλά ὅτι εὑρίσκεται σέ ἄδεια, τοῦ ἐξήγησα ὅτι περί τοῦ θέματος πληροφορήθηκα τόν Αὔγουστο τρ.ἔ., δέν ἔχω καμμία ἁρμοδιότητα στά θέματα τῆς Φιλανθρωπίας ἀλλά μόνο συμβουλευτική, διότι τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο ἔχει δικό του Πρόεδρο, δικό του Διοικητικό Συμβούλιο, δικό του Α.Φ.Μ. καί λαμβάνει ἐντολές καί ὁδηγίες ἀλλά καί ἐλέγχεται ἀπ ‘ εὐθείας ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή. Ἡ ἁρμοδιότητα τοῦ Ἐκκλησ. Συμβουλίου, τοῦ ὁποίου ἔχω τήν εὐθύνη, εἶναι νά ἐπιβλέπη καί νά παρακολουθῆ τό ἔργο τῆς Φιλανθρωπίας, ἔχει δηλαδή, μόνο ἠθική εὐθύνη, ἐφ’ ὅσον ἡ Φιλανθρωπία ἐντάσσεται στό ἐνοριακό ἔργο. Πληροφόρησα, συνεπῶς, τόν κ. Ζαφειρόπουλον περί ὅσων καί ὅπως ἐλλειπῶς ἐγνώριζα τότε τό θέμα (λόγω καί τῆς δικῆς μου ἀπουσίας ἐξ Ἀθηνῶν κατά τόν μῆνα Ἰούλιον) , ἀλλά τοῦ ἐτόνισα δύο πράγματα: Πρῶτον, ὅτι λόγῳ τῆς κρισιμότητος τοῦ θέματος συνεκάλεσα κοινή σύσκεψη Ἐκκλησ. Συμβουλίου καί Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου , μέ τήν παρουσία καί τῶν ἄλλων Ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ γιά τίς 18 Σεπτεμβρίου 2018 καί Δεύτερον, ὅτι ὅποια ἀπόφαση καί νά ληφθῆ ἀπό τό Ε.Φ.Τ. δεσμεύομαι προσωπικά νά διαβεβαιώσω ὅτι κανείς τρόφιμος τοῦ Ξενῶνος δέν θά πεταχθῆ στόν δρόμο, ἀλλά προσωπικά θά φροντίσω γιά τήν στέγασή τους ἕως ὅτου παραληφθοῦν ὅλοι ἀπό Κρατικά ἤ ἄλλα Ἱδρύματα. Στό τέλος μέ ρώτησε ἄν εἶμαι ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης καί μοῦ εἶπε ὅτι γνώρισε τή φωνή μου ἐπειδή ἄκουσε ὁμιλίες μου στό διαδίκτυο. Μέ ρώτησε, ἐπίσης, ποιά εἶναι ἡ σχέση τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» μέ τόν Ναό καί τοῦ ἀπήντησα ὅτι δέν ὑπάρχει κανένας ἀπολύτως συσχετισμός ἀλλά ὅτι ἁπλῶς ἡ Παράταξη αὐτή δημιουργήθηκε ἀπό ὁμάδα τακτικῶς ἐκκλησιαζομένων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐμπνεύσθηκαν ἀπό κάποια ἄρθρα μου, στήν δέ ἐρώτησή του ἄν συμμετέχη στήν Παράταξη καί ἕνας γυιός μου, τοῦ ἀπήντησα καταφατικά.
Πῶς παρουσιάσθηκε, ὅμως, ἀγαπητά μέλη τοῦ «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ» τό ρεπορτάζ τοῦ κ. Ζαφειροπούλου, μέ ἀποτέλεσμα νά ‘’ἐμπνευσθῆτε’’ ἐσεῖς τήν ἔφοδό σας στόν Ναό μας; α) Παρουσίασε ὡς κύριο θέμα τήν ἀδιαφορία τῆς Ἐνορίας μας, β) ἀπεσιώπησε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας θά ἀντιμετωπίση μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα τό ζήτημα σέ εἰδική Γενική σύσκεψη, γ) ὅτι διαβεβαιώθηκε ὅτι δέν θά πεταχθῆ κανείς τρόφιμος τοῦ Ξενῶνος στόν δρόμο, δ) ἀπεσιώπησε ὅτι ἀποκλειστικός ἁρμόδιος καί ὑπεύθυνος γιά τήν σύσταση, λειτουργία ἤ τήν παύση τῆς λειτουργίας τοῦ Ξενῶνος εἶναι ὁ π. Γεώργιος Χάας καί τό Συμβούλιό του, ε) δέν περίμενε, ἄν τόν ἐνδιέφερε ἡ ἀλήθεια, νά γίνη ἡ σύσκεψή μας, ὥστε νά μορφώση ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τῆς καταστάσεως, ἀλλά δημοσίευσε τό ρεπορτάζ του βιαστικά ὀκτώ μέρες νωρίτερα, στίς 10 Σεπτεμβρίου, ὅταν, μάλιστα, ἡ σύσκεψη αὐτή εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά καταγραφοῦν οἱ παράμετροι τοῦ θέματος καί νά ἀπευθυνθῆ ἔγγραφο στό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο, τό ὁποῖο καί θά ἐπιληφθῆ καί στ) συσχέτισε μέ τό ὅλο ζήτημα ἐντελῶς ἀσχέτως ἀλλά σκοπίμως καί τήν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», προφανῶς γιά νά ἀφήση πρός δύο κατευθύνσεις ὑπονοούμενα στούς ἀναγνῶστες του. Ἄν εἶχε ἐνδιαφέρον νά παρουσιάση τήν Παράταξη αὐτή, μποροῦσε νά τό πράξη σέ εἰδικό ρεπορτάζ γιά πολιτικά θέματα, δεδομένου ὅτι ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔχει ἱδρυθεῖ πρό δεκαετίας, χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα οἱ δημοσιογράφοι νά κάνουν λόγο γι’ αὐτήν. Ποιός ἄλλος λογικός συνειρμός μπορεῖ νά γίνη, ἐκτός αὐτοῦ πού ἐξέθεσα;

3. Ἀγαπητοί τοῦ «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ» μέ ἀπογοητεύσατε! Εἶχα ἐκτιμήσει τίς προθέσεις σας νά ἐξεγείρεσθε γιά τίς ἀδικίες πού συμβαίνουν στήν Πατρίδα μας καί τήν φαυλότητα πού διαπιστώνουμε ὅλοι στόν δημόσιο βίο, πολιτικό ἤ ἐκκλησιαστικό, παρ’ ὅτι δέν συμφωνῶ μέ τίς μεθόδους σας τῆς βίας. Μάθετε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν πλάσθηκε ἀπό τόν Θεό μας μέ τήν προδιαγραφή τῆς βίας καί γι’ αὐτό θά ἀντιδροῦν σέ ὅλους τούς αἰῶνες οἱ ἄνθρωποι κατά τῆς ὁποιασδήποτε βίας, εἴτε πολιτικῆς, εἴτε θρησκευτικῆς, εἴτε ἀναρχικῆς καί ἀντιεξουσιαστικῆς. Ἀλήθεια, ἡ βία δέν εἶναι ἐξουσία;
Μέ ἀπογοητεύσατε, γιατί περίμενα, ἔστω τήν ὑστάτη ὥρα, παρά τήν βέβηλη ἔφοδό σας, μέ τήν ὁποία διακόψατε τήν Λατρεία τῶν ἀνθρώπων πρός τόν Ἀληθινό Θεό τους, πού τόσο πολύ εὐεργετεῖ καί σᾶς καθημερινά, περίμενα νά μοῦ ἀπαντήσετε, ὅταν ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος σᾶς ἐρωτοῦσα μέ ἐπιμονη, «Παιδιά, τί θέλετε, τί ζητᾶτε;», ἐνῶ ἐσεῖς συνεχίσατε τίς κραυγές χωρίς νόημα καί σκοπό, χωρίς ἐπιθυμία νά συζητήσετε, νά ἀκούσετε τόν ἄλλο καί ἄν δέν ἔχουν ἀλήθεια καί νόημα τά λόγια του, νά ἀκολουθήσετε τίς μεθόδους σας.
Στήν Προκήρυξή σας ἀντιγράψατε τό ρεπορτάζ τοῦ κ. Κ. Ζαφειροπούλου, μέ ἀναφέρετε ὀνομαστικά, χωρίς, πιστεύω, μέχρι χθές νά με εἴχατε ἰδεῖ οὔτε σέ φωτογραφία καί ἀναμηρυκάσατε τά περί «Κόμματος τοῦ γυιοῦ μου», χωρίς νά γνωρίζετε γιά ποιό πρᾶγμα μιλᾶτε. Γι’ αὐτό ἔχει πρώτιστη εὐθύνη ὁ δημοσιογράφος, ἀλλά ὄχι λιγώτερη καί ἐσεῖς.

4. Κάτι τελευταῖο, ἐντελῶς Πατρικά καί μέ εἰλικρινῆ ἀγάπη. Προσέξτε αὐτόν πού σᾶς ἔδωσε τό ὄνομα «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ». Μάθετε ποιός εἶναι ὁ νονός πού βάπτισε τήν προσπάθειά σας, γιατί κάτι ἄλλο ἐπιδιώκει. Ὁ Ρουβίκωνας εἶναι ἕνας Ποταμός, δέν ἐνεργεῖ, δέν ἀποφασίζει, δέν ἐπιτυγχάνει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. Ἱστορικά δέν ἔδρασε, ἀφοῦ εἶναι ποτάμι, ἄλλοι τόν ἔθεσαν σάν προὑπόθεση, σάν ὅριο γιά νά νομιμοποιηθοῦν νά κάνουν πόλεμο. Κάποιοι ἄλλοι, λοιπόν, θέλουν νά σᾶς διαβοῦν, ὅπως τότε, γιά τίς ἐπιδιώξεις τους. Μή γίνετε γέφυρα γιά νά γελοῦν αὔριο ἐκεῖνοι πού θά ὠφεληθοῦν ἀπό σᾶς γιά νά ἐπιβάλλουν καί σέ σᾶς καί στήν Πατρίδα μας μιά στυγνή καί ἀδυσώπητη τυραννία!
Σᾶς περιμένω νά συνεργασθοῦμε σωστά καί ὠφέλιμα, ἄν θέλετε κάποια πράγματα νά ἀλλάξουν καί δέν σᾶς ἐνδιαφέρει μόνο ἡ φασαρία.


Μέ Πατρική ἀγάπη
π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου